ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) είναι όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχερίσεως και εκμεταλλεύσεως της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, εκτελέσεως των αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποιήσεως της ακίνητης περιουσίας μέσω των θυγατρικών του εταιριών ΕΔΙΣΥ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ.

 

Tell Us your story