ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 000294001000
Πιστοποιήσεις

ΕΛΒΙΤΕΞ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ΕΛΒΙΤΕΞ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 σε όλα της τα προϊ’οντα.

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του
με σκοπό την διαρκή βελτίωση του. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2008 αποτελεί απόδειξη:

1. Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες
νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
2. Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος,
συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.

ΕΛΒΙΤΕΞ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Tell Us your story